Az iskola fenntartója Gyermekliget Alapítvány melynek feladata az iskola jogi- és pénzügyi ellenőrzése, továbbá a hosszú távú tervek gondozása.

Az iskola tényleges működését az Iskolaműködtető Csoport (IMCS) irányítja. Tagjai: a Tanári Konferencia vezetője, az iskolaképviselő és helyettese, az alapítvány képviselője, a gazdasági vezető, az iskolatitkár (döntési jogkörrel nem rendelkezik), a Szülői Kollégium két képviselője, valamint lehetőség szerint egy külső szakértő, aki meghívott tanácsadóként van jelen és döntési jogkörrel nem rendelkezik. Az IMCS havi rendszerességgel ülésezik.

Az IMCS alapvető feladata az intézmény minél gördülékenyebb működésének biztosítása, az intézmény működtetésében szerepet játszó testületek közötti hatékony együttműködés és információáramlás biztosítása által. Ugyancsak feladata az iskola egészét érintő döntések (pl. beruházások) körültekintő előkészítése, a tanárok és a szülők elképzeléseinek összehangolása.

A mindennapi, operatív kérdésekben az Ügyvivő Csoport dönt (iskolaképviselő, helyettese, iskolatitkár és pénzügyi ügyintéző).

Tanári Kollégium az iskola pedagógiai vezető testülete. Működésére általánosságban az jellemző, hogy a döntései nagy részét nem szavazással, hanem a tagjai egyetértésével (konszenzussal) hozza meg. A Tanári Kollégium kizárólagos döntési joggal rendelkezik minden olyan kérdésben, amely a pedagógiai munkával kapcsolatos. Tagjai hetente részt vesznek a Tanári Konferencián.

Az iskola működését segíti még a Szülői Kollégium, melynek feladata az iskolán belüli munkamegosztásból fakadó, a szülői közösség által meghatározott és elfogadott szülői (nem fenntartói) tevékenységek és események (pl. vásárok, kerti munkák, kirándulások, ünnepek, épület karbantartás stb.) szervezése, valamint a szülők törvényben meghatározott jogainak képviselete és érvényesítése.

Az Iskola Fórum a szülők tájékoztatásának személyes formája, ahova az iskola egész szülői közösségét meghívjuk, és részvételére feltétlenül számítunk. Az IMCS tagjaihoz a szülők bármilyen indítványt, javaslatot benyújthatnak az Iskola Fórummal kapcsolatban.

Az Intézményi Konferencia résztvevői (alapítvány képviselői, Tanári Kollégium, Szülői Kollégium, Titkárság) a tanévnyitó előtt és tanévzáró után közös munka során készülnek fel az adott tanévre, készítik el és hangolják össze éves munkaterveiket, illetve értékelve, összegezve zárják a tanévet. Az Intézményi Konferencia nem döntéshozó, hanem egyeztető fórum.

Az iskolában egyes feladatok elvégzésére munkacsoportok jönnek létre, melynek tagjai lehetnek tanárok és szülők egyaránt. Ilyen pl. a minőséggondozási-, továbbtanulási-, arculat munkacsoport. A munkacsoportokba a szülői képviselőkön keresztül vagy a munkacsoportok vezetőjénél lehet jelentkezni.